MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en Gemeente Hardenberg
N34 Omleiding Ommen
Rijkswaterstaat

Project: - omvang > € 50 miljoen -

De bestaande N34 levert al jaren overlast op in de regio Noordoost-Overijssel in de vorm van vertragingen, verkeershinder, geluidhinder en luchtvervuiling. Het is daarom de wens van Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de betreffende gemeenten om een nieuwe autoweg ten noorden van Ommen en het Ommerbos te realiseren om de problemen op te lossen.

Het project bestaat in het aanleggen van een weg, die loopt tussen het einde van de N36 bij de Ommerweg en de N48 van Raalte naar Hoogeveen.

Teneinde de inpassing in het landschap te realiseren dienen maatregelen getroffen te worden voor waterhuishouding en natuurwaarden. Ook maken andere inpassingsmaatregelen deel uit van het project. Een van de onderdelen hierbij is een voorziening voor vleermuizen.


Diensten ML Consulting:

Voor het project N34/N36 Ommen is Martin Laverman als contractmanager, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en externe ingenieursbureaus, verantwoordelijk voor de Design en Construct contracterings- en aanbestedingsfase.

ML Consulting:

    Adviseert en ondersteunt het contractteam tijdens de contractvoorbereiding en aanbesteding van een Design and Construct bouwcontract volgens de UAV-GC 2005.

    Adviseert en ondersteunt bij het realiseren van alle aanbestedingsdocumenten voor de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

    Adviseert en ondersteunt bij het realiseren van alle (contract)documenten voor de beheersing van het contract tijdens uitvoering t/m oplevering.

Tekst