MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

Rijkswaterstaat2
Lemmer Delfzijl

Project - omvang € 25 - 50 miljoen -

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Fryslân), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen).

Eind 2011 hebben de gedeputeerden en minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een convenant over overdracht van de Fries/Groningse vaarwegen ondertekend. De afgelopen jaren hebben provincies en Rijkswaterstaat nauw samengewerkt aan de uitwerking van het convenant.

Rijkswaterstaat en de provincies blijven de komende jaren samenwerken, zowel bij de bediening van bruggen en sluizen, op de schepen als –voor een jaar– bij calamiteiten. Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen blijven ook werken aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Door verdieping en verbreding wordt de vaarweg vlot en veilig gemaakt voor schepen van CEMT klasse Va, vierlaagse containervaart en beperkt tweebaksduwvaart. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.

Diensten ML Consulting

Voor de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt een prestatiecontract voor vast en variabel onderhoud (start uitvoering 1 januari 2019 ) in de markt gezet. Het betreft een af te sluiten prestatiecontract voor een periode van 5 jaar, met optie contractverlenging van 2 jaren afhankelijk van de prestatiemeting opdrachtnemer.

De organisatie van het projectteam is vormgegeven volgens het IPM model. Hierin vervult Martin Laverman diverse rollen. In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de districten Fryslân en Groningen wordt het prestatiecontract voorbereid en ingekocht via de Best Value aanpak.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Martin Laverman het Technisch-, Project- en Assetmanagement om te komen tot een verantwoorde werkwijze voor het bereiken van o.a. een getekende projectopdracht (POF), de klanteisspecificaties (KES), het gewenste projectresultaat, de fasering, de activiteitenplanning en de projectbeheersing.

Werkzaamheden Contractmanager:

Als interim contractmanager (IPM rolhouder) in mixed teams verantwoordelijk voor de (procesmatige) inkoop en beheersing van het prestatiecontract aan de hand van de Best Value Procurement (BVP) aanpak. Gedurende de contractvoorbereiding verantwoordelijk voor het regisseren en realiseren van de projectopdracht binnen de gestelde kaders. Het integraal aansturen en coachen van het projectteam (IPM disciplines), vraagbaak zijn voor interne afdelingen en het managen van de onderlinge raakvlakken.

Werkzaamheden Technisch Manager:

Als interim technisch manager (IPM rolhouder) in mixed teams verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster van technisch adviseurs en specialisten. Gedurende de contractvoorbereiding zorg voor de technische invulling en verantwoordelijk voor de invoering en toepassing van system engineering en value engineering op basis van risicosturing. Het laten formuleren van de eisen waaraan het ontwerp en het product moeten voldoen en het laten bewaken dat gedurende het ontwerp- en bouwproces aan die eisen wordt voldaan.

Werkzaamheden Regisseur Assetmanager:

Als Regisseur Assetmanager in mixed teams gedurende de contractvoorbereiding van het prestatiecontract aanspreekpunt voor het opstellen en bewaken van de projectopdracht (POF) en de beheersing en implementatie van het KES proces en het in kaart brengen van de (ontbrekende) areaalgegevens.

Het brengen van de operationele doelen van het netwerk in het project (ophalen en verenigen van de klanteisen met betrekking tot de assets bij interne stakeholders) aan de hand van het OAM (Omgevings- en Assetmanagement) proces en de werkwijzer A&O (Aanleg- en Onderhoud).

Het voeren van regie over de netwerkproductie (verkenning, planuitwerking, aanleg en onderhoud) en verantwoordelijk voor de advisering over de regionale (netwerk)productie. Het organiseren, inbrengen van assetmanagement adviezen waaronder areaalgegevens, programmering, contracten en system engineering.

Zorg dragen voor de verbinding én contacten van betrokken regio’s Noord (Groningen en Friesland). Het betrekken van partijen bij de invulling van het assetmanagement. Het borgen en bewaken dat de belangen van de netwerkdirecteur en regionaal beleid dat van toepassing is wordt meegenomen in het project.

Terugbrengen van projectkennis en informatie naar de beheerder. Het inrichten en op orde brengen van het BMS (Beheer Management Systeem) waaronder Connect, DISK, BeheerKaart Nat, Ultimo en overige applicaties. Zorg dragen voor een tijdige en juiste decharge bij de oplevering (toetsing van opleverdossiers).

 

tekst