MLConsulting LOGO RGB aangepast

To move, to breathe, to fly, to float,      to gain all while you give,      to roam the roads of lands remote,

‘To travel is to live’

- Hans Christian Andersen -

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân
De Centrale As

Project: - omvang > € 500 miljoen -

In verband met herziening van de wegenstructuur in Noordoost Fryslân wordt een nieuwe dubbelbaans autoweg aangelegd van Dokkum naar Nijega met een maximum snelheid van 100 km/uur (stroomweg B). Tevens worden bij Hurdegaryp en Garyp rondwegen aangelegd die aansluiten op De Centrale As.

De provincie legt De Centrale As aan om Noordoost Fryslân veiliger te maken, de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en om bij te dragen aan een betere economie door goede bereikbaarheid. Provincie Fryslân streeft ernaar om bij de aanleg van De Centrale As zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur en het landschap. De Centrale As wordt zo aangelegd dat de structuur van het kenmerkende landschap van de Noordelijke Wouden herkenbaar blijft.

Kaart De Centrale As

Diensten ML Consulting:

Door Martin Laverman zijn, in nauwe samenwerking met het projectbureau De Centrale As, diverse functies ingevuld:

Werkzaamheden Regisseur

Als regisseur aanspreekpunt voor het opstellen en bewaken van de projectopdracht (POF) en de beheersing en implementatie van de Klanteisen specificatie en het in kaart brengen van de (ontbrekende) areaalgegevens. Het, in nauwe samenwerking met ingenieursbureaus, verenigen van klanteisen vanuit de verschillende interne en externe stakeholders in de scope.

Zorg dragen voor de verbinding én contacten van betrokken partijen en partners (waaronder participerende Friese gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap). Het brengen van de operationele doelen van het netwerk in het project (ophalen en verenigen van de klanteisen met betrekking tot de assets bij interne stakeholders.

Het voeren van regie over de netwerkproductie (verkenning, planuitwerking, aanleg en onderhoud) en verantwoordelijk voor de advisering over de regionale (netwerk)productie. Het organiseren, inbrengen van management adviezen waaronder areaalgegevens, programmering, contracten en system engineering.

Zorg dragen voor de verbinding én contacten van betrokken regio’s Noord (Groningen en Friesland). Het betrekken van partijen bij de invulling van het assetmanagement. Het borgen en bewaken dat de belangen van de netwerkdirecteur en regionaal beleid dat van toepassing is wordt meegenomen in het project.

Terugbrengen van projectkennis en informatie naar de beheerder. Het inrichten en op orde brengen van het BMS (Beheer Management Systeem) waaronder Hummingbird, Dataroom, Relatics en overige applicaties. Zorg dragen voor een tijdige en juiste decharge bij de oplevering (toetsing van opleverdossiers).

Werkzaamheden Contractmanager:

Gedurende de projectfasen initiatief verantwoordelijk voor het regisseren en realiseren van de projectopdracht binnen de gestelde kaders. Het integraal aansturen van het projectteam en het managen van de onderlinge raakvlakken.

Verantwoordelijk voor de werkprocessen:

 • opdrachtrealisatie (het opstellen en actualiseren van de projectopdracht en het projectplan per projectfase);
 • de projectsturing en samenwerking;
 • bestuurlijke besluitvorming;
 • kwaliteitsmanagement (audits en evaluaties);
 • capaciteitsmanagement.

Zorg dragen voor een hechte samenwerking met projectleiders, het aansturen van ontwerp- en uitvoeringteams, professioneel samenwerken met gemeenten en de afdelingen inkoop en juridische zaken.

Verantwoordelijk - voor E&C en D&C UAV-gc contracten- voor de beheersing het gehele proces van het vaststellen van de inkoopbehoefte, de contractvoorbereiding, aanbesteding en de uitvoering richting (markt)partijen, de contractbeheersing en realisatie binnen projectkaders (scope, planning, etc...) en de beleidsdoelstellingen van het project. Het grootste D&C contract heeft een bouwsom van € 65 miljoen Euro aanbesteed op basis van Best Value (BVP).

  ‘Hierop is SCB toegepast en is tijdens de uitvoering gebruik gemaakt van kwaliteitsborging (het kwaliteitsplan) van de Opdrachtnemer. Gedurende de voorbereiding als contractmanager verantwoordelijk voor het inbedden van kwaliteitsborging in de E&C en D&C contracten en het opstellen van het contractbeheersplan. Daarbij - in samenwerking met de technisch manager- een toetsplan opgesteld waarin staat hoe contractafspraken worden getoetst tijdens de uitvoering. Als contractmanager tijdens de uitvoering aan de hand van 'mix van toetsen' gecontroleerd of het kwaliteitsplan betrouwbaar is, het werk aan de contracteisen voldoet en het risiconiveau aanvaardbaar is’

Verantwoordelijk voor het analyseren, beoordelen, adviseren en opstellen van af te sluiten geïntegreerde contracten op juridische en inhoudelijke (commerciële) risico’s. Daarnaast het voeren van onderhandelingen met opdrachtgevers, externen en derden en adviseren over contractuele condities, het voorkomen en beperken van risico’s en aansprakelijkheid en de gewenste vorm van af te sluiten contracten. Het beheren van afgesloten contracten tijdens de uitvoering en vraagbaak zijn voor interne afdelingen.

  Werkzaamheden op het gebied van inkoop- en aanbestedingsmanagement:

  Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de contractering en het aanbesteden van (I) innovatieve UAV-GC wegencontracten en (II) ingenieurs-, architecten en backofficediensten. Het organiseren, aansturen en coördineren van de gehele procesbegeleiding van nationale en Europese aanbestedingprocedures onder de vigerende Aanbestedingsreglementen.

  Werkzaamheden op het gebied van projectbeheersing:

  Verantwoordelijk voor het opstellen van beheersdocumenten, rapportages en beheersinstrumenten om te komen tot een verantwoorde werkwijze voor het bereiken van o.a het gewenste projectresultaat, de fasering, activiteitenplanning, projectbudgetbeheersing, projectorganisatie en projectbeheersing.

Overige projectreferenties: